Wij zijn op zoek voor Het Ministerie van VWS, zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider / Informatieanalist.

Het betreft een tijdelijke inzet van 20-24 uur in Den Haag
Startdatum : 13 juli tot einde 2016
 

Organisatie- en afdelingomschrijving: Het Leer- en Ontwikkelplein (LO-Plein) is een samenwerkingsverband op het gebied van leren en ontwikkelen van de departementen VWS, OCW en SZW. Laatstgenoemd departement is eigenaar van het LO-Plein.
Opdrachtomschrijving:
Het LO-Plein gebruikt het zogenaamde Opleidingspaspoort. Dit is een Learning Management Systeem (LMS) van de firma Defacto uit Groningen. Met behulp van het LMS plant de BackOffice van het LO-Plein de uitvoeringen van de ingekochte leeractiviteiten. Medewerkers schrijven zich via het LMS in en op basis van de verwerking van de presentielijsten wordt de historie van de medewerker in het LMS bijgewerkt. Het LMS speelt een belangrijke rol bij het genereren van managementrapportages.
Het LMS wordt intern gehost door een dienstverlener van het Rijk: SSC-ICT. Deze dienstverlener bedient
qua ICT de departementen VWS en SZW; het departement OCW heeft een andere dienstverlener: ATOS. Via een koppeling, de HR-importer, worden per departement (inclusief hun buitendiensten) de volgende gegevens meegegeven aan het LMS: unieke identificatie van de persoon, achternaam, voorvoegsels, voorletters, voornamen, partnernaam en -voorvoegsel, aanhef, titels voor/achter, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, datum in/uit dienst, functie, organisatiegegevens: kolom, directie, afdeling, team.
Het LO-Plein overweegt over te stappen van intern naar extern hosten van het LMS.
Overwegingen daartoe zijn o.a.:

a) De veronderstelling dat het technisch- en applicatiebeheer aanzienlijk vereenvoudigd zal worden.
b) Het functioneel beheer direct kan schakelen met de leverancier waardoor op tijd en kosten bespaard wordt.
c) Bij extern hosten heeft het LO-Plein te maken met één ICT-partner. Het uitbreiden van het LO-Plein met nieuwe departementen leidt in dat geval niet tot technische complicaties: er zijn geen ICT-omgevingen die op elkaar afgestemd hoeven te worden. Nieuwe deelnemers kunnen meedoen wanneer ze volgens de bestaande conventies de gegevens via de standaard HR-importer aanleveren.
d) Ingeval van extern hosten hoeven bij SSC-ICT geen omgevingen meer onderhouden te worden voor ontwikkeling, test, acceptatie en productie en is geen server(ruimte) meer nodig.
e) Extern hosten lijkt significant goedkoper dan intern hosten.
f) Externe docenten hebben de mogelijkheid in te loggen op het Opleidingspaspoort waardoor zij in staat zijn direct te reageren op huiswerk van cursisten en daarop feedback te kunnen geven. De leerketen wordt op deze wijze geoptimaliseerd.

De senior projectleider / senior informatieanalist (is één persoon) die wij zoeken is een zeer ervaren deskundige in deze materie en kan snel, betrouwbaar en met gevoel voor verhoudingen op alle niveaus binnen de organisatie schakelen en antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren om de overstap naar extern hosten veilig en gedegen te kunnen uitvoeren, ervoor zorg te dragen dat aan alle randvoorwaarden voldaan is, daarbij aan te geven hoe extern hosten zich qua kosten, baten en effectiviteit verhoudt tot de bestaande praktijk van het intern hosten bij SSC-ICT (en waar mogelijk kijkt naar alternatieven zoals bijv. het op afstand aan de leverancier toegang verlenen tot het LMS), het opstellen van gedegen beslisnotities, het maken van een plan van aanpak om daadwerkelijk over te stappen op extern hosten en uiteindelijk, na een definitieve GO, de transitie naar extern hosten te begeleiden en te effectueren.

Kortom; het traject bestaat uit twee delen:

1) het onderzoeken van de gepastheid van extern hosten en, wanneer die passendheid blijkt, het creëren van de uitgangssituatie en het voldoen aan alle randvoorwaarden en

2) het (laten) uitvoeren en begeleiden van de daadwerkelijke transitie (na een definitieve GO; zonder GO is er geen deel 2).

Activiteiten die in deel 1 van het traject zijn voorzien (let op dit is geen limitatieve opsomming; het is aan de senior projectleider / senior informatieanalist om alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het resultaat te behalen in beeld te brengen, af te stemmen met de (gedelegeerd) Opdrachtgever en zorg te dragen voor de realisatie ervan), zijn:
a) Het opstellen van een actieplan voor dit traject en het optuigen van een daarbij passende compacte, effectieve projectorganisatie.
b) Het in beeld brengen en vervolgens betrekken van alle relevante actoren (denk o.a. aan Stuurgroep en Opdrachtgeversberaad van het LO-Plein, de betrokken CIO-offices, ATOS (OCW), SSC-ICT (VWS en SZW), beveiligingsfunctionarissen, medezeggenschap), zodanig dat deze actoren zich gehoord voelen en hun bijdrage conform vigerende procedures kunnen leveren aan dit traject. Bijv. wanneer van toepassing het verkrijgen van instemming van de departementale ondernemingsraden, het verkrijgen van toestemming van de CIO-Offices en de informatiebeveiligers e.d.
c) Het onderzoeken van de consequenties van extern hosten voor de huidige oplossing Single Sign-On (Authenticatie Protocol SAML 2.0) en, indien nodig, voorzien in een uitgewerkte, alternatieve oplossing voor Single Sign-On.
3 van 5
d) Het vastleggen van gemaakte afspraken met betrokken partijen, de procedures m.b.t. extern hosten en alle benodigde documentatie. Voorts het realiseren van de randvoorwaarden voor uitvoer van die procedures.
e) Het waar nodig formuleren en uitvoeren van maatregelen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en overige voorschiften m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy, zodanig dat informatiebeveiliging en privacy zijn geborgd.
f) Het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse (PIA) en het formuleren en uitvoeren van maatregelen wanneer dat nodig blijkt. De analyseresultaten moeten aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gemeld worden. Voorzien wordt dat de data in Groningen wordt opgeslagen door het Nederlandse bedrijf TCN DataHotel. Dit datacenter is ISO 27001 gecertificeerd. CAPP11 voldoet aan de veiligheidsrichtlijn webapplicaties van Logius, gevalideerd door LeReseau Security Groningen in augustus 2013.
g) Zorgen dat er een bewerkersovereenkomst in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt opgesteld.
h) Het in beeld brengen van de benodigde acties ten behoeve van het ontmantelen van de server(ruimte) bij SSC-ICT. Dit dient nauwgezet en tijdig te gebeuren. Om te voorkomen dat de procedurele kant hiervan teveel tijd in beslag neemt zal SSC-ICT tijdig in dit traject betrokken moeten worden, zodat aan de voorkant duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
i) Het voorbereiden van de aanpassing van het SSC dienstverleningscontract DVC SZW 2016 en het opstellen van een nieuw contract met de partij die de externe hosting gaat verzorgen.
j) Het opstellen van een draaiboek voor migratie van de database naar de nieuw situatie.
k) Het opstellen van een actieplan voor deel 2 van dit traject. Deel 1 moet zodanig zijn uitgevoerd door de senior projectleider / senior informatieanalist dat in deel 2 de focus louter gelegd hoeft te worden op het daadwerkelijk effectueren van de externe hosting. M.a.w. deel 1 is randvoorwaardelijk om deel 2 direct te kunnen uitvoeren. De veronderstelling is, dat na een GO op deel 1, deel 2 van dit traject onder projectleiderschap van de senior projectleider / senior informatieanalist in een doorlooptijd van hooguit 4 weken kan worden uitgevoerd.
Afdeling:
Het Leer- en Ontwikkelplein van de departementen VWS, OCW en SZW.

 

De functie
De senior projectleider / senior informatieanalist die wij zoeken is een verbinder en is conceptueel en analytisch sterk en heeft zijn/haar sporen verdiend op dit werkveld. Hij/zij stuurt het project aan vanaf de initiatie tot en met de implementatie op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Hij/zij is voor 100 gecommitteerd aan het te behalen resultaat, kan zelfstandig opereren, neemt initiatief en spreekt de taal van zijn/haargesprekspartner (en kan jargon dus loslaten wanneer nodig).

De senior projectleider / senior informatieanalist opereert in nauw contact met de Opdrachtgever en rapporteert periodiek voortgang, successen en zorgpunten. De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties: resultaatgerichtheid, samenwerken, bindingsvermogen, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.
Er wordt gevraagd naar een senior projectleider / senior informatieanalist (is één persoon). Wanneer de aanbieder van mening is dat de opdracht naast deze persoon expertise vraagt van andere personen (bijv. uitvoerende capaciteit voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst, het doen van een PIA e.d.), dan staat het de aanbieder vrij dit als zodanig te offreren in de vorm van een combinatie van kandidaten, echter passend binnen de uren van het timeframe zoals hierboven onder het kopje ‘Periode’ is gespecificeerd. Duidelijk dient aangegeven te worden welk tarief voor welke expertise van toepassing is. In de uitvoering van de opdracht bespreekt de senior projectleider / senior informatieanalist telkens van tevoren met de Opdrachtgever wat de geplande omvang van de inzet van deze expertise zal zijn. De projectleider / senior informatieanalist blijft te allen tijde aanspreekpunt voor de Opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het resultaat van de opdracht.

 

De intakegesprekken staan gepland op: 12/13 juli 2016.

Solliciteer