Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Contractmanager.

Het betreft hier een tijdelijke inzet per direct tot 1 augustus 2017
Standplaats : Gouda

 

Bij deze opdracht valt Contractmanagement samen te vatten als: het proces waarbij, op basis van verkregen input,
getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd en beheerd. Er wordt bewaakt
of alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan deoperationele doelstellingen van het contract en de doelstellingen van de Dienst Justitiele Inrichtingen.
 
Een onderdeel van contractmanagement is leveranciersmanagement: alle activiteiten gericht op het verkennen,starten
en onderhouden en  waar relevant  verder ontwikkelen van een contractrelatie met leveranciers met als doelcontinu een optimale 
bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de Dienst JustitiëleInrichtingen.
Voor de verschillende DJI ICT projecten zal de kandidaat een bijdrage leveren aan nadere uitwerking van contractdossiers zodat die
eenduidig en beheersbaar zijn.
Tijdens de
 projectfase ziet de kandidaat er op toe datdoor alle partijen wordt voldaan aan de in de overeenkomst en daarbij behorende
documenten opgenomen eisen, afspraken en
 randvoorwaarden.
De kandidaat zal ook ingezet worden op contractmanagement van in beheer zijnde diensten, bij voorkeur van
diensten die voortkomen uit door kandidaat gemanagede
 projecten.

 
De kandidaat adviseert de (project)organisatie en ondersteunt bij het nakomen van het contract door alle partijen.
Kandidaat draagt in overleg met partijen bij aan het komen tot geaccepteerde afspraken en oplossingen, in gevallen
waar het contract niet (volledig) in voorziet. Daarbij dient
 in het oog worden gehouden dat naast met (een) externe
leverancier(s) ook met de interne leverancier, het SSC-I (Shared Service Center ICT), onderdeel van DJIleveringsafspraken zijn gemaakt en dat de leverancier voor de uitvoering 
van zijn verplichtingen van deze leveringenafhankelijk is.
Van kandidaat wordt verwacht dat deze kritisch analytisch de ontwikkelingen in en rondom de projecten die aanhem/haar
zijn toegewezen en volgt en (vroegtijdig) signaleert wanneer er sprake kan zijn van consequenties m.b.t. deovereenkomst en daarover met voorstellen en oplossingen komen.
Uitgangspunt is dat kandidaat zorg draagt voor een uitermate goede dossiervorming en tijdig opschalen naar deprojectleiding, de dienstleiding van de Directie informatievoorziening en eventueel de afdeling
Juridische Zaken in geval van (dreigende)
 tekortkoming.
Een voorbeeld van een project waar kandidaat als contractmanager ingezet wordt is het project Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ) dat zich richt op de realisatie en implementatie van een informatiesysteem voor de primaire
processen van DJI. Dit informatiesysteem bestaat uit
 standaard software en dient ter vervanging en uitfasering van
een tweetal omvangrijke DJI-systemen.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

 • Universitaire juridische en/of bedrijfskundige opleiding of een gelijkwaardige combinatie van opleiding
  en inkoopervaring
 • Gedegen kennis van bij de Rijksoverheid in gebruik zijnde contractvormen en voorwaarden van ICT
  contracten en van de relevante wet- en regelgeving zoals de Aanbestedingswet en
  vigerende regelgeving.
 • Goed kunnen omgaan met tegengestelde belangen en deze in oplossingsgerichte adviezen om kunnen zetten.
 •  Ruime kennis van ICT projecten, gebruikte projectmethodieken (zoals Prince2) en lineaire en
  incrementele ontwikkelmethodieken en contractvorming.
 •  Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
   
GEWENSTE ERVARING:
 • Minimaal 6 jaar werkervaringals contractmanager, bij voorkeur aan de vraagzijde, bij zowel de realisatie
 • als de voorbereiding daarop van tenminste vijf complexe ICT-projecten zowel binnen de overheid als bij het bedrijfsleven (bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband).
 • Ervaring met het uitvoerenvan minimaal 2 projecten als contractmanager- leveranciermanager in een grote
  ambtelijke organisatie en in een complexe bestuurlijke omgeving
 • Ruime ervaring met ondersteuning (project)management bij het beoordelen van de wederzijdse naleving
  van de contracten en eventuele afwijkingen signaleren.
 • Ervaring met het managen van contractdossiers in een complexe ontwikkel- en belangenomgeving
 •  Kennis van en ervaring met claimafhandeling en onderhandelingen, zowel intern als extern.
 •  Ervaring met het opzeten en inbedden van een Quality Assurance en contractproces
 • Ervaring op het gebied van servicemanagement bij voorkeur aan de vraagzijde.
GEDRAGSKENMERKEN
 
• kwaliteit- en klantgerichte instelling
• Resultaatgericht
• Creatief
• Mediation vaardigheden
• Oplossingsgericht
• Onderhandelen
• Besluitvaardig
• Organisatiesensitief
• Doorzettingsvermogen
• accuraat en cijfermatig inzicht.
• Intitiatiefnemer
• Authentiek
• Teamplayer
• Overtuigingskracht

Solliciteer