Wij zijn voor het RIVM op zoek naar een Adviseur Informatiemanagement.

Het gaan om een aanstelling van 2 jaar !!!! . 32 uur in de week
Standplaats : Bilthoven

 

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM is verantwoordelijk voor de landelijke regie over de screeningsprogramma’s Neonatale Hielprikscreening (NHS) en de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) en verschillende andere bevolkingsonderzoeken, te weten:
 
1.Bevolkingsonderzoek naar borstkanker;
2.Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker;
3.Bevolkingsonderzoek naar darmkanker;
4.Screening op Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO);
5.Neonatale gehoorscreening (NGS);
6.Het Nationaal Programma grieppreventie.

Het regisseren van deze programma’s betekent onder meer zorg dragen voor de juiste randvoorwaarden zoals de financiering, de aansturing van de uitvoeringsorganisaties, het monitoren en evalueren van de programma’s, de communicatie over de programma’s aan de burgers en professionals, goede afstemming met het na traject, signaleren van mogelijke verbeteringen plus het opstellen van verbeterplannen en het regisseren van de implementatie van vernieuwingen. Bij de uitvoering van deze screeningen en het na traject in de zorg zijn vele (zorg)partijen betrokken met eigen belangen en verantwoordelijkheden, er is sprake van ketenregie.

Het RIVM/CvB stuurt met name op de publieke waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Meer informatie over de programma’s is te vinden op de website www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeken.

Om een goede uitvoering, kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van de screeningen te realiseren zijn goede afspraken over gegevensvastlegging, gegevensuitwisseling en gegevensverzameling noodzakelijk. RIVM/CVB heeft verbeteringen op dit terrein als een belangrijk speerpunt benoemd.
RIVM/CVB sluit bij de ontwikkeling hiervan aan bij de ICT ontwikkelingen in de zorg.

De vraag:
RIVM/CVB zoekt een persoon die – vanuit gedetailleerde kennis van de bevolkingsonderzoeken NHS en PSIE én de andere bevolkingsonderzoeken die door het CVB worden geregisseerd – de ontwikkelingen ten behoeve van de ICT-infrastructuur kan overzien en richting kan geven. De persoon is adviseur informatiemanagement en is beschikbaar voor gemiddeld 4 dagen per week gedurende 2 jaar met mogelijkheid van verlenging van max 2 x 1 jaar.

De werkzaamheden
Van de adviseur informatiemanagement wordt verwacht dat hij/zij, in nauwe afstemming met de programmacoördinatoren NHS en PSIE actief bijdraagt aan verbeteringen in de informatiehuishouding van de programma’s ten behoeve van het primaire proces en goede landelijke monitoring en evaluatie.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
1.    Bewaken van samenhang in ICT-infrastructuur binnen de beide programma’s en binnen de andere bevolkingsonderzoeken;
2.    In samenwerking met programmateam Vernieuwd Praeventis vertalen advies ICT-infrastructuur in  anbestedingsdocumentatie;
3.    Namens CVB begeleiden realisatie en implementatie (vernieuwde) informatiehuishouding;
4.    Het bewaken van overzicht en continuïteit in een multi project omgeving. (zoals NEONAT, NEORAH, LIMS systeem IDS, koppelingen met laboratoria).
5.    Vertaling advies ICT-infrastructuur in concrete projectplannen voor realisatie en implementatie (vernieuwde) informatiehuishouding;
6.    Opstellen en afstemmen gewenste ICT-infrastructuur voor de preventieprogramma’s NHS en PSIE
7.    Het in nauw overleg met het CVB organiseren van werkgroepen, zoals een werkgroep aanbestedingen, berichtenverkeer, informatiebeveiliging etc.
8.    Het zorgdragen voor afstemming met (dan wel het werken in samenwerking met) andere (deel)projectleiders van leveranciers, screeningsorganisaties, SSC Campus en relevante partijen betreffende de ICT-infrastructuur binnen de bevolkingsonderzoeken;
9.    Het beoordelen van architectuur, systeemontwerp en gedetailleerd ontwerp;
10.    Het schrijven van heldere opdrachten voor applicatieleveranciers;
11.    Het informeren van RIVM/CVB met betrekking tot voortgang, knelpunten en verbeter- mogelijkheden in de werkgroepen;

Start- en einddatum
De werkzaamheden starten op maandag 1 september 2016 en eindigen 2 jaar later met mogelijkheid voor verlenging van maximaal 2 x 1 jaar.

 

 
Gestelde  eisen
De adviseur informatiemanagement voldoet aan het volgende profiel:
•    Universitair niveau, medische of bedrijfskundige informatica, medische informatiekunde of vergelijkbare voor deze opdracht van toepassingen zijnde achtergrond, is een eis;
•    Minimaal 5 jaar ervaring met de informatie-uitwisseling in de (verloskundige) zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen, is een eis;
•    Heeft grondige kennis van ICT-ontwikkelingen in de zorg o.a. uitwisselingsstandaarden (HL7, IHE, Edifact), is een eis;
•    Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen in de (preventieve) zorg, is een eis;
•    Heeft aantoonbare kennis van ontwikkeltrajecten van complexe informatiesystemen, is een eis;

•    Kan goed functioneren in een veld met veel partijen met eigen belangen en verantwoordelijkheden, is een eis.

Gestelde wensen
1.    Aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken.
2.    Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met complexe en overheidsorganisaties
3.    Heeft aantoonbare kennis van (het begeleiden van) aanbestedingstrajecten betreffende complexe informatiesystemen,
4.    Kennis over de markt van softwareoplossingen binnen de gezondheidszorg
5.    Aantoonbare kennis en ervaring met agile/scrum methodieken;
6.    Kennis van NEN7510 
7.    Heeft sterke communicatieve vaardigheden;
8.    Werkt resultaatgericht
9.    Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen binnen de door CVB geregisseerde bevolkingsonderzoeken, is een pré;
10.    Heeft kennis van en ervaring met preventieprogramma’s NHS en PSIE, is een pré;
11.    Kennis van en ervaring met ICT-infrastructuur van landelijke preventieprogramma’s, is een pre;
12.    Kennis van en ervaring met juridische en privacy-technische aspecten van de zorg en in het bijzonder binnen de bevolkingsonderzoeken is een pré

Gestelde  eisen
-Universitair niveau,
-medische of bedrijfskundige informatica, 
-medische informatiekunde of vergelijkbare voor deze opdracht van toepassingen zijn de achtergrond,
 
Kennis    
-Heeft grondige kennis van ICT-ontwikkelingen in de zorg waarvan minimaal de onderstaande uitwisselingsstandaarden
-HL7
-IHE
-Edifact
-Aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen in de (preventieve) zorg
-Aantoonbare kennis van ontwikkeltrajecten van complexe informatiesystemen

Ervaring    
-Minimaal 5 jaar ervaring met de informatie-uitwisseling in de (verloskundige) zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen,

-Kan aantoonbaar goed functioneren in een veld met veel partijen met eigen belangen en verantwoordelijkheden. 

Beschikbaarheid
-De mate waarin aan de verwachte startdatum van begin september kan worden voldaan
-De mate waarin aangeboden adviseur beschikbaar is gedurende de gehele gevraagde looptijd.

 

Solliciteer